AWs-231 成都话音系

声母

双唇唇齿齿龈龈腭软腭
塞音全清帮b /p/端d /t/照z /t͡s/见j /t͡ɕ/古g /k/儿 /ʔ/
次清滂p /pʰ/透t /tʰ/穿c /t͡sʰ/溪q /t͡ɕʰ/可k /kʰ/
鼻音次浊明m /m/来n /n/泥ny /ɲ/我ng /ŋ/
擦音全清非f /f/审s /s/晓x /ɕ/好h /x/
近音次浊五v /ʋ/日 r /ɹ/
 
疑y /j/
云yu /ɥ/
 
娃w /w/

n在齐齿呼、撮口呼韵母前通常为 [n],在开口呼、合口呼韵母前 [l]、[l̃]、[n] 皆可。

v和r在单字中可能发成擦音([v]、[z])。v只拼vu这一个音节。

韵母

a /a/ 爬拿 [ä]ia /ja/ 牙架ua /wa/ 刮花
o /o/ 我河坐落 [o̞]io /ɥo/ 药菊欲速
e /e/ 黑车北热 [e̞]ie /je/ 爷姐铁踢ue /we/ 国扩获üe /ɥe/ 靴缺越
i /ɨʴ/ 日资i /i/ 衣第u /u/ 五故ü /y/ 鱼虚
er /ɚ/ 儿二 [əɪ̯̈˞]
ai /aɪ/ 排街iai /jɛɪ/ 介皆uai /waɪ/ 外怪
ei /eɪ/ 倍妹ui /weɪ/ 泪嘴贵
ao /ɑʊ/ 包烧iao /jɑʊ/ 飘消
ou /ɤʊ/ 楼斗 [ɤ̽ʊ̯]iu /jɤʊ/ 流秋牛
an /an/ 三烦咸 [ãⁿ]ian /jɛn/ 田千 [iɛ̃ⁿ]uan /wan/ 短酸üan /ɥɛn/ 圆权
en /ən/ 根庚硬in /in/ 心星un /wən/ 温昆横ün /yn/ 云群永
ong /oŋ/ 风红翁iong /ɥoŋ/ 兄容
ang /ɑŋ/ 帮桑iang /jɑŋ/ 娘强uang /wɑŋ/ 双光

e在与普通话(汉语拼音)混写时可写作ê以与e()区分。

-i(的韵母)比北京话稍高(擦)。

u比北京话圆唇度弱,在fu、vu中读 [ɯᶹ]。

an新派为 [æ̃]。

声调

阴平˦˥45阴、去(升调)之后:45→55
阳、上(降调)之后:45→44
阳平˨˩21
上声˥˧53 (42)作前字:53→55
去声˨˩˧213作后字:213→22

感谢芥薑指出了本文的几处错误。

(写于G5.17,之后有修改)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *