AWs-291 童话9则

六 ə tɹænˈskɹɪpʃən əv d͡ʒɒn ˈkeɪd͡ʒəz wɝːk fɔːɹ ˈθɝːti θɹiː fɚ ɛs eɪ tiː biː ˈkwaɪɚ

ˈmuːvmənt wʌn

[                ]

ˈmuːvmənt tuː

[                ]

ˈmuːvmənt θɹiː

[                ]


知乎专栏·凭风苑中的本文:ə tɹænˈskɹɪpʃən əv d͡ʒɒn ˈkeɪd͡ʒəz wɝːk – 知乎

2 thoughts on “AWs-291 童话9则”

  1. “zi、ci、si可能会跑到 [t͡θɹ̪̍、t͡θʰɹ̪̍、θɹ̪̍] 了”
    感觉好多山东人说普通话就有这种口音啊,是提前演变的吗

Leave a Reply

Your email address will not be published.