AWs-291 童话9则

六 ə tɹænˈskɹɪpʃən əv d͡ʒɒn ˈkeɪd͡ʒəz wɝːk fɔːɹ ˈθɝːti θɹiː fɚ ɛs eɪ tiː biː ˈkwaɪɚ

ˈmuːvmənt wʌn

[                ]

ˈmuːvmənt tuː

[                ]

ˈmuːvmənt θɹiː

[                ]


知乎专栏·凭风苑中的本文:ə tɹænˈskɹɪpʃən əv d͡ʒɒn ˈkeɪd͡ʒəz wɝːk – 知乎

Leave a Reply

Your email address will not be published.